ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő neve:                                        Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft.
Adatkezelő elérhetősége:                         1em@egeszsegugyimarketing.hu
Adatkezelő képviselője:                             Horváth Krisztina

A WEBOLDAL HASZNÁLATA SORÁN ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

  1. A egeszsegugyimarketing-szeminarium.hu oldalon bemutatott képzést privát egészségügyi vállalkozásoknak szervezzük, ebből adódóan jogi személyekkel kerülünk kapcsolatba, így személyes adatokat nem kezelünk.
  2. Amennyiben a weboldalon ahhoz hozzájárul, az Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft. e-mail címére elektronikus hírlevelet küld, szolgáltatásaival kapcsolatban, az ezzel kapcsolatos adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.
Az adatkezelés célja: marketing jellegű tájékoztatás
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulásával, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg
Az érintettek: hírlevélre feliratkozók
Kezelt személyes adatok: e-mail
Adatfeldolgozók neve: hírlevélküldő online platform (Mailchimp)
Tervezett adattárolási határidő: hozzájárulása visszavonásáig

 

  1. Amennyiben az 1. ponttól eltérően, magánszemélyként veszi fel velünk a kapcsolatot, adatait a következőképpen kezeljük:

 

Az adatkezelés célja: képzésen történő regisztráció és ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses – mely a regisztráció során jön létre
Az érintettek: képzésen résztvevők
Kezelt személyes adatok: név, e-mail-cím, mobilszám
Adatfeldolgozók neve: adatfeldolgozókat nem veszünk igénybe
Tervezett adattárolási határidő: 8 év
  1. Amennyiben a szolgáltatásról Önnek, mint magánszemélynek számlát állítunk ki, úgy személyes adatait a következőképpen kezeljük.
Az adatkezelés célja: számla kiállítása
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség alapú

a 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról szóló, valamint 2000. C. törvény a számvitelről alapján

Az érintettek: képzésen résztvevők
Kezelt személyes adatok: név, cím
Adatfeldolgozók neve: számlázó program, könyvelés
Tervezett adattárolási határidő: a törvényben meghatározott megőrzési ideig

ADATBIZTONSÁG

 Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek adatainak védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszó, vírusirtó), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem szempontjából szükségesek.

A kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük, a jogosulatlan hozzáféréstől, jogtalan nyilvánosságra hozataltól, a törléstől vagy megsemmisítéstől, a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, óvjuk továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

FOGALMAK

  • „személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen módon azonosítható.
  • „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet.
  • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
  • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel.
  • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

 NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG
www.naih.hu
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Szeged, 2018. május 25.